Odelco.se använder cookies.
Vi använder cookies för att webbsajten ska funka på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om vår
×
ODELCO ABPOWER SOLUTIONS
Produktmeny

2020-01-15

Allmänna försäljningsvillkor – Företag

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

Odelco AB:s (” Odelco”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Odelco publicerade försäljningsvillkor. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser. 

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Odelcos webbsida är en del av Odelcos ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Odelcos webbsida och i övriga publikationer har informationen hos leverantören företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas av Odelco säljavdelning och finns även på Odelcos webbsida. Priserna anges i SEK och inklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer alla leveranser. Odelco äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. 

Odelcos priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Odelco.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank, Swish eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Odelcos bankkonto senast på förfallodatum. Vid försenad betalning har Odelco rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Odelco tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura.

Felaktigheter i en faktura från Odelco måste reklameras inom åtta arbetsdagar. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Odelco.

Produkterna förblir Odelcos egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Odelco rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Odelco accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via mejl. Denna bekräftelse utgör information om innehållet i beställningen och innehåller Odelcos leveransvillkor. 

Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning. 

Uppstår en leveransförsening meddelas kunden detta via mejl. Om leveransförsening är upp till tre månader från ursprunglig leveransdag har Odelco rätt att fullfölja beställningen. Vid större försening har kunden rätt att annullera beställningen, såvida inte leverans avser beställningsvaror. 

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Odelco anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: FCA Incoterms 2020. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Odelco till transportör eller lämnats för avhämtning.

Odelco bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Ej avhämtade produkter

Kunden är ansvarig för att hämta eller ta emot beställda produkter. Produkter som efter tre månader inte avhämtats eller tagits emot av kunden, avyttras eller återvinns. Uppstår kostnader för detta kan dessa debiteras kund. Kunden har inte rätt till ersättning, återbetalning eller kreditering för produkter som ej avhämtats eller tagits emot.

8. Återköp

Odelco accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under trettio (30) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Odelco eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Odelco och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att Odelco godkänt återköpet.

Kunden ska returnera produkten till Odelco tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av Odelco ska vara Odelco tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

9. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Odelco. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Odelco.  

10. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Odelco, dock senast åtta dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Odelco och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Odelco tillhanda.

Vid retur av produkten ska returfrakten till Odelco vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten.

Vid felaktig reklamation har Odelco rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift.

Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

Odelco förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

11. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Odelco lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor. 

12. Ansvar

Föreligger fel som Odelco ansvarar för åtar sig Odelco att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Odelco har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Odelco är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Odelcos sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Odelco eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Odelco. Odelcos ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Odelco med anledning av fel.

Odelco ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data. Det totala ansvar som kan uppkomma för Odelco gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Odelcos anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

13. Teknisk support

Odelco hanterar teknisk support själva i första hand, men har rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via mejl och webbsidor.

14. Särskilda villkor för programvaror och molntjänster

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Odelcos webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Odelco inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

15. Särskilda villkor för exportkontroll

För vissa produkter råder exportkontroll. Köparen har skyldighet i att inhämta tillstånd för sådan försäljning samt följa gällande vidareförsäljningsregler. Köparen ansvarar för att kunddata och serienummer registrerats hos Säljaren för angivna produkter.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

16. Omfattning och genomförande

Odelco ska utföra den överenskomna tjänsten (” Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer. Odelco får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Odelco anlitar underleverantör ansvarar Odelco för såväl Odelcos som underleverantörens arbete. Kunden ska ge Odelco tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Odelco ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska Odelco få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

17. Ersättning m.m.

Odelco har rätt till ersättning enligt Odelcos vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Odelco rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag).

Odelcos ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten. Odelco har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna. Odelco utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. Odelco har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

18. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Odelcos bankkonto senast på förfallodatum. Vid försenad betalning har Odelco rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Odelco tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Odelco måste reklameras inom åttta arbetsdagar. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Odelco.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Odelco rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten. Sker ej betalning har Odelco rätt att avsluta Tjänsten utan vidare ansvar. Tid som avsatts för att genomföra Tjänsten debtiteras även om Odelco avslutat tjänsten.

19. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

20. Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Odelco ansvarar för åtar sig Odelco att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Om Odelco väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

Odelco ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Odelco. Om Tjänsten består i rådgivning är Odelcos ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Odelco tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Odelco gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Odelcos skadeståndsansvaranställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala arvodetpris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden.

Odelco ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, eller andra liknande indirekta skador, eller för (ii) förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Odelcos sida.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera Odelco om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som Odelco levererar. Odelco ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats Odelco enligt ovan.

21. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

22. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller nyttjanderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt av Odelco för kundens räkning. Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller Odelco äganderätten, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av Odelco för kundens räkning. Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör Odelco eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör Odelco eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar. Odelco är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

23. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt avtalet. Odelco garanterar att Tjänsten som utförs av Odelco och de immateriella rättigheter som Odelco skapar eller tillhandahåller enligt avtalet, (med undantag för tredjepartstjänster eller -produkter från Odelcos leverantörer), såvitt Odelco känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Odelco avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten. Vid ett påstående om intrång, för vilket Odelco ansvarar, (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller avseende tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska Odelco ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla Odelcos skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas. Om Odelco inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och Odelco åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit. Odelco åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Odelco ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Odelco ansvarar för.

24. Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna. (innefattande bindande accept per mejl från behöriga företagsrepresentanter). Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part: 

(a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller 

(b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 23 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

Allmänna bestämmelser

25. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Odelcos webbsida möjliggör för besökare att lämna Odelcos webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Odelco och Odelco bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Odelco tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Odelco av aktuell webbsida.

26. Odelco webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Odelcos webbsida ägs av Odelco eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Odelco. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Odelco.

27. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Odelcos webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Odelco. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Odelco detta samt byta sitt lösenord.

28. Personuppgifter

När Odelco är personuppgiftsansvarig

Odelco kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Odelcos integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Odelco bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Odelcos behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Odelco agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall Odelco agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som Odelco gör för kundens räkning.

29. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska ("SCC") också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Odelco ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

30. Force Majeure

Odelco äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Odelcos kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

31. Övrigt

Odelco förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Odelcos webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Odelcos skriftliga samtycke.

Odelco förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Kontakta oss

Odelco AB
Missionsvägen 77
SE-167 33 Bromma
Hitta till oss

info@odelco.se

Är du inte kund hos oss ber vi dig att kontakta en återförsäljare.

 

Om Odelco AB

Vi är en distributör av produkter och lösningar inom strömförsörjning, övervakning och säkerhet till marin- och fordonsbranschen. 

Läs mer...